MÁTE OSVOBOZENÉ PŘÍJMY VYŠŠÍ JAK 5 MIL. KČ? POZOR!

Chtěli bychom upozornit, že s účinností od 1. ledna 2015 zavedl zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (dále jen „ZDP“), v ustanovení § 38v, poplatníkům daně z příjmu fyzických osob novou oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů. Tato povinnost se vztahuje na všechny osvobozené příjmy přijaté od 1. ledna 2015 převyšující částku vyšší jak 5 mil. Kč, přičemž každý příjem se posuzuje samostatně.

Osvobozené příjmy lze nalézt v ustanoveních § 4, § 4a, § 6 odst. 9 a v § 10 odst. 3 ZDP. Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na příjmy, u kterých si správce daně může potřebné informace zjistit z jemu dostupných rejstříků či evidencí, do kterých má přístup. Z oznámení Finanční správy ČR ze dne 21. 01. 2015 se uvádí, že rejstříkem, resp. evidencí, do nichž má správce daně přístup, je toliko katastr nemovitostí České republiky. Nejčastěji se tak budou oznamovat příjmy v podobě přijatých darů, dědictví, výher v loteriích, prodeje movitého majetku, atd. převyšující zákonem stanovenou hranici.

Nejzazší termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech, přijatých v roce 2015, je totožný s termínem pro podání daňového přiznání, tj. 1. duben 2016. Tato lhůta platí i pro poplatníky, kteří povinnost podávat daňové přiznání vůbec nemají. V případě plné moci, udělené daňovému poradci pro podání daňového přiznání, je Oznámení možné podat v prodloužené lhůtě, tj. do 1. července 2016. Upozorňujeme, že Oznámení o osvobozených příjmech nemá předepsaný tiskopis, a proto lze využít tiskopis zveřejněný na stránkách Finanční správy, který naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5252_2.pdf?201603141814. Podání lze uskutečnit na místně příslušný finanční úřad elektronicky, papírově anebo ústně do protokolu.
Za nesplnění výše uvedené povinnosti hrozí sankce v podobě pokuty uvedené v ZDP.

Připravila:
spolupracující společnost WARIDO Tax, s.r.o.

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku