Neplést si kontrolní hlášení s elektronickou evidenci tržeb

Zatímco o elektronickou evidenci tržeb (EET) se teprve vede lítý boj na půdě parlamentu, jehož výsledek je těžko odhadnutelný, kontrolní hlášení (KH) je již platnou součástí našeho právního řádu.
Povinnost podat Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty nám zavádí novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 360/2014 Sb., v ustanovení § 101c a to s účinností od 1. 1. 2016.
V následujícím textu jsou uvedeny základní informace ke Kontrolnímu hlášení.

Co je kontrolní hlášení: Kontrolní hlášení k DPH je další daňová evidence, kterou je daňový subjekt povinen zpracovávat a podávat správci daně. Kontrolní hlášení je nové speciální daňové tvrzení, které ovšem nenahrazuje samotné řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Vychází především z daňové evidence podle ustanovení § 100 a má správci daně zabezpečit včasné informace a to až do úrovně detailu jednotlivých daňových dokladů (s výjimkou detailu zjednodušených daňových dokladů). Evidence bude tedy zasílána v úrovni evidenčního čísla daňového dokladu, přičemž evidenčním číslem se rozumí číslo uvedené na daňovém dokladu poskytovatele (dodavatele). Příjemce i poskytovatel v kontrolním hlášení budou uvádět totožná čísla těchto dokladů!

Co kontrolní hlášení nahrazuje: Přece jen Kontrolní hlášení jednu evidenci nahradí – nahrazuje původní samostatné podání výpisu z evidence pro účely DPH podle § 92a – režim přenesení daňové povinnosti.

Kdo je povinen podávat kontrolní hlášení: Kontrolní hlášení je povinen podat každý „aktivní plátce“ daně, který:
• uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
• přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
• ve zvláštním režimu pro investiční zlato
o přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5,
o uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c),
o investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.
Pokud plátce nepřijal ani neuskutečnil žádné z výše uvedených plnění, Kontrolní hlášení nepodává, ledažeby jej k podání vyzval správce daně. V takovém případě podá tzv. „nulovou variantu“.

Jaké jsou lhůty pro podání kontrolního hlášení a jaká jsou sledovaná období:

• za právnickou osobou se kontrolní hlášení bude podávat za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (to platí i pro právnické osoby, které mají čtvrtletní zdaňovací období);
• fyzická osoba bude podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tedy za kalendářní měsíc v případě měsíčního zdaňovacího období, nebo za čtvrtletí v případě kvartálního zdaňovacího období).
Tyto lhůty nelze prodloužit!

Jakým způsobem se kontrolní hlášení podává správci daně a co obsahuje:

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Je tedy nejvyšší čas obrátit se na svého dodavatele účetního informačního systému s požadavkem na programovou úpravu umožňující zpracování požadovaného kontrolního hlášení!
V zákoně je uvedeno, že kontrolní hlášení musí obsahovat předepsané údaje potřebné pro správu daně. Správce daně proto tyto potřebné údaje zveřejní v požadované struktuře a v požadovaném formátu. Definitivní podoba rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz kontrolního hlášení má být k dispozici nejpozději koncem listopadu 2015. Již dnes je však možné získat předběžnou strukturu kontrolního hlášení např. na internetových stránkách www.daneelektronicky.cz (zatím je k dispozici aktualizovaná verze souboru XML č. 01.02.02 z 6. října 2015).

Jaké jsou sankce za nepodání kontrolního hlášení:

• 1 000 Kč, pokud je kontrolní hlášení podáno pozdě, bez výzvy;
• 10 000 Kč, pokud je KH podáno v náhradní lhůtě po výzvě správce daně;
• 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení;
• 50 000 Kč, pokud KH není podáno ani v náhradní lhůtě;
• do 50 000 Kč, pokud plátce na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení;
• do 500 000 Kč, pokud plátce nesplněním svých povinnosti souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní (současně je také uložena pokuta dle předchozích bodů).

Kde lze nalézt podrobné informace ke kontrolnímu hlášení:

Podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení lze nalézt např. na daňovém portále Finanční správy České republiky.

Autor příspěvku:
21. 10. 2015
Ing. Radek Dokoupil – Warido tax s.r.o.

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku