Transferové ceny a BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Transferové (převodní) ceny transakcí uskutečněných mezi podniky personálně nebo ekonomicky propojenými by měla každá společnost stanovit s ohledem na daňová pravidla v souladu s principem tržního odstupu, tedy ve výši na daném trhu, v daném čase a při daných podmínkách obvyklé.Povinností vůči správci daně v rámci dokazování tvrzené daně je doložení způsobu, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by společnost při tvorbě ceny postupovala stejně i v případě, kdyby se jednalo o podniky na sobě nezávislé.

BEPS je projekt OECD, který se zabývá nežádoucími daňovými praktikami, jejichž účelem je minimalizace daňové povinnosti způsobené narušováním daňových základů a přesouváním zisku do jiných zemí. O významu projektu BEPS svědčí i ta skutečnost, že ho OECD dokonce označuje za nejzásadnější změnu mezinárodních daňových pravidel za téměř 100 let. Svou podstatou je BEPS reakcí na informace, že společnosti s mezinárodní působností platí minimální daně z příjmů nebo dokonce tyto daně vůbec neplatí. Dne 8. října 2015 v Limě ministři financí zemí G20 schválili konečný balíček opatření pro komplexní, soudržné a koordinované reformy mezinárodních daňových pravidel. Hlavním účelem akčního plánu BEPS je návrh 15 opatření, která jsou mimo jiné zaměřena na data a transparentnost, aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění, problematiku stálé provozovny a také na problematiku převodních cen.

Ve vztahu k transferovým cenám přijala OECD třístupňový přístup k dokumentaci, který by měl nahradit doposud běžně užívaný dvoustupňový princip, tzn. že kromě současně využívaných částí Masterfile a Lokální dokumentace by dokumentace měla obsahovat též tzv. Country by Country reporting, tedy část poskytující přehled o dosažených finančních výsledcích a zaplacených daních ve všech státech, ve kterých skupina podniků působí. V České republice sice zatím nebyly zveřejněny informace o přímé implementaci třístupňového výkaznictví do zákona, avšak s ohledem na pozitivní přístup české daňové správy k projektu BEPS nelze otázku dokumentace k převodním cenám podceňovat.

Dalším počinem OECD v dané věci je revize pokynů k uplatňování pravidel pro převodní ceny dle Směrnice OECD o převodních cenách. Snahou je přijmout taková pravidla, která zajistila, aby rozdělení zisku v rámci skupiny podniků korespondovalo s ekonomickou podstatou jejich vykonávaných aktivit. Cílem opatření je zabránit využívání subjektů koncentrujících zisky v jurisdikcích s nízkým či nulovým zdaněním a zajistit, aby společnosti byly oceňovány na základě skutečného přispění k celkovému výkonu skupiny.

vážnosti situace svědčí i to, že více než 80 zemí spolupracuje na vývoji multilaterálního nástroje, který by umožnil zahrnout daňové smlouvy související s projektem BEPS do stávající sítě dvoustranných smluv. Předpokládá se, že by k podpisu všech zainteresovaných zemí mohlo dojít v roce 2016.

Zdroj: http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
Připravila: spolupracující společnost WARIDO TAX

Zavolejte nám!
Popup ucetnikancelarvpolsku